เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่จำเป็นต่อการสมัครและใช้บริการบนระบบบริการ รวมถึงภาพถ่าย
 • เนื้อหาต่างๆ รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียง ความเห็น แชร์ และ/หรือ ข้อความ (รวมเป็น เนื้อหา ) ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการ
 • เนื้อหาวิดีโอที่อาจถูกบันทึกระหว่างสนทนากับผู้ให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์ม MyRightCareer.net กรณีนี้จะนำข้อมูลมาใช้เมื่อพบปัญหาทางเทคนิค หรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบเท่านั้น
 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจ่าย หรือถอนเงิน
 • ข้อมูลบัญชีที่ใช้ระบุตัวตน กรณีผู้ใช้งานเลือกที่จะระบุตัวผ่านบัญชีอื่นนอกเหนือจากระบบบริการ MyRightCareer.net
 • ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคล ที่ถูกส่งมาจากเครื่องของคุณ หรือระบบบริการของเรา รวมไปถึง และไม่จำกัดเพียงหน้าหรือลิงค์ที่เข้าชม เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติและพัฒนาระบบในอนาคต
 • เซิฟเวอร์ของ MyRightCareer.net เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆที่ประกอบไปด้วย Internet Protocol address ( IP ) จากเครื่องของคุณ และ request ของเครื่องของคุณต่อเซิฟเวอร์ของ MyRightCareer.net ที่สามารถประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียงชนิดของ web browser URL ที่เรียกขอ และ/หรือเวลา
 • ระหว่างที่คุณใช้ระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีเสมือน Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อพัฒนา หรือส่งเสริมการใช้บริการบนระบบของเรา

How can we use your information?

 • พัฒนาและซ่อมบำรุงระบบ ตลอดจนนำเสนอรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับผู้เข้าชม
 • จัดเก็บข้อมูลและการจัดการ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • โฆษณา ทำการตลาด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
 • จัดเก็บรักษาประวัติและบัญชีรายชื่อของผู้ใช้งาน
 • วิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลเชิงสถิติ
 • ป้องกันการเกิดอาชญากรรม

Linking with third parties

บางกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการรวบรวมหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามบนแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สามถือเป็นอิสระและแยกขาดจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา MyRightCareer.net จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด อย่างไรก็ตามทางเราจะปกป้อง และคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณสูงสุด พร้อมทั้งเปิดรับต่อคำติชมของผู้ใช้งาน หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ careervisadigital@gmail.com