เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MyRightCareer.net

MyRightCareer.net ให้บริการประเมินอาชีพ 5-Shade Assessment ประเมินทักษะ Skill Assessment จัดทำ Resume และเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่ผู้ใช้งาน ( ผู้ใช้งาน หมายความถึงผู้เข้าชมแอปพลิเคชัน ตลอดจนผู้ใช้บริการ) สามารถเข้าชม ใช้บริการ และแสดงความคิดเห็นลงบนแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ทางบริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด ขอแสดงความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระหว่างการใช้บริการโดยปกป้องสิทธิตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยบริษัทฯ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MyRightCareer.net มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบประเภทข้อมูล วิธีการจัดเก็บ และเหตุผลที่รวบรวม อย่างไรก็ตามการใช้บริการของผู้ใช้งานจะถือเป็นการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามที่กล่าวเอาไว้บนข้อตกลงและเงื่อนไข

Linking with third parties

บางกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการรวบรวมหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามบนแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สามถือเป็นอิสระและแยกขาดจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา MyRightCareer.net จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด อย่างไรก็ตามทางเราจะปกป้อง และคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณสูงสุด พร้อมทั้งเปิดรับต่อคำติชมของผู้ใช้งาน หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ careervisadigital@gmail.com